Regulamin

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą              z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem

 www.pel-cars.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 1. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 2. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Auto-Części Michał Pełka a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 3. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 4. Sprzedawca - Auto-Części Michał Pełka, ul. Dworcowa 5, 87-162 Lubicz Dolny, NIP 9562044875  

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.pel-cars.com.pl

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy  prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Właścicielem Sklepu jest: Auto-Części Michał Pełlka

     NIP 9562044875, adres email: biuro@pel-cars.pl

 1. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 2. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 3. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT (23%).
 4. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad prawnych.
 • 2

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
 2. a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 3. b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 4. c) telefonicznie tel. +48 600275408
 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 6. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 7. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta.
 • 3

Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 • 4

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
 2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 • 5

Reklamacje

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 • 6

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.
 4. W przypadku zwrotu części elektronicznej lub elektrycznej z zerwanymi plombami gwarancyjnymi z kostki,  kupujący ponosi koszt ponownego sprawdzenia towaru w wysokości 40 euro.  (zerwanie plomby gwarancyjnej z kostki oznacza użycie towaru)
 5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 6. W terminie 14 dni od sprawdzenia towaru  sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę wraz z kosztami  wysyłki do klienta .  Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota
 7. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
 8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:
 9. a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od  umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),
 10. b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,
 11. c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 12. d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 13. e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wywiązania się z zawartej umowy sprzedaży w przypadkach:

- braku towaru w aktualnym czasie.

- stwierdzenia niezgodności towaru z opisem oferty odnośnie stanu technicznego towaru oraz wizualnego przedmiotu wynikającego z czasu i warunków magazynowania.

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta tylko za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Towarze. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych z innych przyczyn, a w przede wszystkim powstałych z: wszelkich uszkodzeń powstałych po zamontowaniu/zainstalowaniu Towaru; uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, zalania, nadmiernego zabrudzenia; zamontowania i użytkowania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w dokumentacji załączonej przez Producenta Towaru; zastosowania Towaru niezgodnie z jego właściwościami                             i przeznaczeniem; niewłaściwego montażu i konserwacji Towaru; uszkodzeń Towaru powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami Producenta części, akcesoriów i materiałów; uszkodzeń powstałych na skutek wpływów atmosferycznych, zakłóceń elektromagnetycznych, siły wyższej; wadliwego działania innych instalacji i/lub urządzeń mających wpływ na działanie Towaru,
 2. Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu, naturalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych, jak: filtry, żarówki, bezpieczniki, paski, smary, oleje.
 3. Klient traci uprawnienia z tytułu gwarancji na Towary w przypadku stwierdzenia: jakiejkolwiek modyfikacji Towaru przez Klienta lub osoby trzecie; samodzielnej ingerencji w Towar przez Klienta lub osoby trzecie; wszelkich prób napraw Towaru dokonywanych przez Klienta lub osoby trzecie; nieprzestrzegania obowiązku dokonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych Towaru, jeżeli są one wymagane przez Producenta. Stwierdzenie przez Sprzedawcę wystąpienia przyczyny określonej powyżej, stanowi podstawę do nie uznania reklamacji gwarancyjnej Towaru.
 • 7

Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.
 3. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Auto-Części Michał Pełka.
  Administrator Danych zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej polityce prywatności zapewniają wszystkim użytkownikom serwisu realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie.
 • 8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 • 9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl